Parkovisko

Parkovisko pred BROJO centrom


CENNÍK PARKOVANIA:

typ
parkovacieho
lístka
popis
cena
A02 hod. parkovania
1x denne zdarma
0,00 €
A11 hod. parkovania0,70 €
A22 hod. parkovania1,40 €
A33 hod. parkovania2,10 €
A44 hod. parkovania2,80 €
A55 hod. parkovania3,50 €
A66 hod. parkovania4,20 €
A77 hod. parkovania4,90 €
A88 hod. parkovania5,60 €
Zmluvná pokuta 30,00 €


PREVÁZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

PLATENÉ PARKOVISKO „BROJO Považská Bystrica“
nestrážené, otvorené parkovisko s organizovanou prevádzkou

Čl. I – ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY

pondelok – nedeľa: 00.00 h. – 24.00 h. (nonstop) 

Čl. II – PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA

Zmluvný vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do priestoru parkoviska. Končí sa výjazdom vozidla z parkoviska a po zaplatení poplatku za poskytované služby. 

Služba je prístupná pre užívateľov všetkých slovenských mobilných operátorov na území SR.

UŽÍVATEĽ JE OPRÁVNENÝ: 

a) zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe,

b) parkovať na parkovisku po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú za účelom návštevy budovy Brojo centra v Považskej Bystrici, a to počas doby prevádzky parkoviska,

c) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania, 

d) žiadať daňový doklad o zaplatení za poskytnuté služby, 

e) na bezplatné parkovanie v rozsahu 2 hodín 1x denne má užívateľ nárok len v prípade, ak ihneď po vjazde na parkovisko zašle SMS správu (typ lístka A0) o parkovaní, resp. použije aplikáciu UPay, v prípade, ak užívateľ nedostane potvrdzujúcu správu o zaslaní parkovacieho lístka A0, nemá nárok na bezplatné parkovanie v rozsahu 2 hodín 1x denne zdarma.

UŽÍVATEĽ JE POVINNÝ: 

a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska BROJO Považská Bystrica 

b) po zaparkovaní vozidla bezodkladne (ihneď) zaslať SMS správu na tel. č. 2200 v tvare:

PX A? ŠPZ
(napríklad 3 hodiny parkovania: PX A3 PB000AA),

  • A? označuje typ parkovacieho lístka (nájdete v cenníku),
  • ŠPZ označuje evidenčné číslo motorového vozidla,

alebo použiť na zaplatenie parkovného aplikáciu UPay (Android a iOS – vývojár MobileTech, s.r.o.), 

c) skontrolovať, či mu bola doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom, pričom táto SMS by mu mala byť doručená do 30 sek. od odoslania SMS. Bez potvrdzujúcej SMS sa parkovné nebude považovať za uhradené! Je vo vlastnom záujme užívateľa prečítať si obsah doručenej SMS po zaslaní požiadavky na úhradu cez SMS.

d) zaslať SMS správu o parkovaní, alebo použiť aplikáciu a to aj v prípade ak užívateľ parkuje kratšie ako je čas, poskytnutí prevádzkovateľom parkoviska na parkovanie zdarma,

e) daňový doklad o zaplatení parkovného si užívateľ môže stiahnuť na webstránke: www.parkovanie.brojo.sk, pričom, stačí zadať telefónne číslo z ktorého bola zaslaná SMS na úhradu parkovného a overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o uhradení parkovného,

f) opustiť s vozidlom priestor parkoviska do konca vymedzeného parkovacieho času,

g) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením a ostatnými dopravnými predpismi a pravidlami,

h) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vnútri vozidla žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne neodkladajú, 

i) po opustení vozidla zabezpečiť, aby sa žiadna osoba a ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri vozidla počas doby parkovania,

j) uhradiť škodu, ktoré spôsobí svojím konaním a porušením prevádzkového poriadku parkoviska inému užívateľovi, alebo prevádzkovateľovi parkoviska,

k) dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v priestoroch parkoviska, ktorá je obmedzená na max. 30 km/hod.

Čl. III – PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁZDKOVATEĽA PARKOVISKA

PREVÁDZKOVATEĽ JE POVINNÝ:

a) zabezpečiť prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi, 

b) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a cenami za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska,

c) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, taktiež zamietnuť vjazd vozidlám s prívesným vozíkom, vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava parkoviska projektovaná. 

PREVÁDZKOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ: 

a) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 

b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, nadmieru znečisteným vozidlám a ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok iných užívateľov parkoviska alebo prevádzkovateľa, 

c) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, resp. dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, a to je aj v prípade, ak užívateľ zaparkuje vozidlo: 

  • takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska, 
  • v boxoch vyhradených pre ZŤP bez preukazu zdravotne postihnutého,
  • mimo vyznačeného parkovacieho boxu,
  • na prechode pre chodcov v priestore parkoviska, 
  • na viacerých vyznačených parkovacích boxoch.

Užívateľ parkoviska s takýmto postupom súhlasí, čo potvrdzuje svojím vjazdom do priestorov parkoviska a plnením ostatných svojich povinností.

d) sa domáhať od užívateľa náhrady akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska,

e) v prípade nezaplatenia parkovného, alebo zaplatenia parkovného oneskorene, ako aj v prípade porušenia akýchkoľvek iných povinností podľa prevádzkového poriadku, je prevádzkovateľ parkoviska oprávnený sa domáhať od užívateľa uhradenia zmluvnej pokuty podľa cenníka, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku (viď cenník). Užívateľ parkoviska s takýmto postupom súhlasí, čo potvrdzuje svojím vjazdom do priestorov parkoviska a plnením ostatných svojich povinností. 

f) v prípade parkovania na parkovisku užívateľom za iným účelom, ako návštevy budovy Brojo centra, je prevádzkovateľ parkoviska oprávnený sa domáhať od užívateľa uhradenia zmluvnej pokuty podľa cenníka, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku (viď cenník). Užívateľ parkoviska s takýmto postupom súhlasí, čo potvrdzuje svojím vjazdom do priestorov parkoviska a plnením ostatných svojich povinností. 

g) v prípade, ak porušenie pravidiel prevádzkového poriadku parkoviska užívateľom trvá viac dní za sebou, prevádzkovateľ parkoviska má nárok na zmluvnú pokutu za každý deň trvania takého porušenia pravidiel prevádzkového poriadku parkoviska.

Čl. IV – ZODPOVENOSŤ ZA ŠKODU

a) prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté  na jeho majetku alebo zdraví vrátane jeho spolucestujúcich, príp. majetku iných osôb umiestneného vo vozidle v priestoroch parkoviska spôsobené treťou osobou, vrátane krádeže vozidla alebo jeho častí, spôsobené treťou osobou,

b) prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, resp. krádež, resp. poškodenie odložených vecí vo vozidle a taktiež nezodpovedá za odmontovateľné časti vozidla, 

c) prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté  na majetku užívateľa alebo jeho zdraví vrátane jeho spolucestujúcich, príp. majetku iných osôb umiestneného vo vozidle v priestoroch parkoviska spôsobené poveternostnými okolnosťami, živelnými pohromami, resp. inými negatívnymi vplyvmi okolitého prostredia nezávislými od vôle prevádzkovateľa. 

Čl. V – BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY PARKOVISKA

V priestore parkoviska je prísne zakázané:

a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,

b) zdržovať sa bez zaplateného parkovného, 

c) umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel,

d) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru vozidla, 

e) znečisťovať priestory parkoviska odpadom a inými znečisťujúcimi látkami.

Čl. VI – CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

a) aktuálny cenník za poskytovanie služieb je prílohou tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na tabuli pri vjazde na parkovisko. Súčasťou cenníka je tiež výška zmluvnej pokuty za porušenie povinností užívateľa podľa tohto prevádzkového poriadku, ktorej výška je vyčíslená za každé jednotlivé porušenie povinností. 

b) platbu za parkovné je možné vykonať len prostredníctvom SMS správy, alebo prostredníctvom aplikácie UPay (Android a iOS).

Čl. VII – PREVÁDZKOVATEĽ

Milan BROJO, Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 32 902 417, DIČ: 102 051 0447, IČ DPH: SK102 051 0447
e-mail: brojo@brojo.sk, www.brojo.sk, +421 918 482 686

Prevádzkovateľ uvádza a užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že priestor parkoviska je monitorovaný kamerovým systémom, pričom osobné údaje týmto systémom získané, sú v súlade s platnou legislatívou, chránené a s týmito je manipulované prostredníctvom projektu ochrany GDPR prevádzkovateľa. 

Poznámka: Platba za SMS správu (parkovné) Vám bude zúčtovaná Vašim mobilným operátorom vo Vašej faktúre (resp. uhradená z kreditu).