Parkovisko

Parkovisko pred Brojo centrom

v prípade poruchy parkovacieho systému volajte

+421 918 482 686


CENNÍK PARKOVANIA:

Prvých 90 minút0,00 €
Každá ďalšia (aj začatá) hodina0,50 €
Strata parkovacej karty 30,00 €
Poplatok za nesprávne parkovanie30,00 €


PREVÁZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

PLATENÉ PARKOVISKO
nestrážené parkovisko s organizovanou prevádzkou

Čl. I – ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY

pondelok – nedeľa: 00.00 h. – 24.00 h. (nonstop) 

Čl. II – PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA

Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do priestoru parkoviska. Končí sa výjazdom vozidla z parkoviska po zaplatení poplatku za poskytované služby. 

UŽÍVATEĽ JE OPRÁVNENÝ: 

a) zaparkovať vozidlo v jednom vyznačenom parkovacom boxe,

b) parkovať po dobu, ktorú sám uzná za vhodnú za účelom návštevy Brojo centra v Považskej Bystrici, a to počas doby prevádzky parkoviska,

c) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom parkovania, 

d) žiadať daňový doklad o zaplatení za poskytnuté služby. 

UŽÍVATEĽ JE POVINNÝ: 

a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska BROJO Považská Bystrica 

b) vybrať si parkovaciu kartu pri vjazde do priestorov parkoviska a starostlivo ju uschovať, 

c) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením a pokynmi službukonajúceho operátora,

d) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, nezanechať vnútri vozidla žiadne cennosti a predmety, ktoré sa vo vozidle bežne neodkladajú, 

e) po opustení vozidla zabezpečiť, aby sa žiadna osoba a ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri vozidla počas doby parkovania,

f) nevchádzať na parkoviská opakovane v intervale kratšom ako 15 min,

h) zaplatiť parkovací poplatok pred odchodom z parkoviska v automatickej platobnej stanici,

i) na vyzvanie sa preukázať prevádzkovateľovi parkoviska parkovacou kartou,

j) pri strate parkovacej karty nahlásiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi parkoviska a uhradiť poplatok za stratu karty v súlade s platným cenníkom,

k) uhradiť škodu, ktoré spôsobí svojím konaním a porušením prevádzkového poriadku parkoviska inému užívateľovi, alebo prevádzkovateľovi parkoviska,

l) rýchlosť v priestoroch parkoviska je obmedzená na max. 30 km/hod.,
m) opustiť s vozidlom priestor parkoviska do 10 minút od úhrady parkovacieho poplatku, pri prekročení tohto časového limitu doplatiť parkovací poplatok v automatickej platobnej stanici.

Čl. III – PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁZDKOVATEĽA PARKOVISKA

PREVÁDZKOVATEĽ JE POVINNÝ:

a) zabezpečiť prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne platnými a známymi predpismi, 

b) upozorniť užívateľa o naplnení kapacity pred vstupom do parkoviska, neumožniť vjazd väčšieho počtu vozidiel ako je kapacita parkoviska,

c) umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a cenami za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste v priestoroch parkoviska, 

d) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, taktiež zamietnuť vjazd vozidlám s prívesným vozíkom, vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bola doprava parkoviska projektovaná. 

PREVÁDZKOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ: 

a) požadovať od zákazníka dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 

b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok iných užívateľov, alebo prevádzkovateľa, 

c) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, resp. dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s prevádzkovým poriadkom, a to je aj v prípade, ak užívateľ zaparkuje vozidlo: 

– takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke parkoviska, 
– v boxoch vyhradených pre ŤZP bez preukazu zdravotne postihnutého,
– mimo vyznačeného parkovacieho boxu,
– na prechode pre chodcov v priestore parkoviska, 
– na viacerých vyznačených parkovacích boxoch,

d) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi, alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska. 

Čl. IV – ZODPOVENOSŤ ZA ŠKODU

a) prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté  v priestoroch parkoviska spôsobené treťou osobou, vrátane krádeže vozidla alebo jeho častí , spôsobené treťou osobou,

b) prevádzkovateľ nezodpovedá za odložené veci vo vozidle, taktiež nezodpovedá za odmontovateľné časti vozidla. 

Čl. V – BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY PARKOVISKA

V priestore parkoviska je prísne zakázané:

a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,

b) zdržovať sa bez platnej parkovacej karty, 

c) umiestňovať akékoľvek iné predmety okrem motorových vozidiel,

d) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru a interiéru vozidla. 

Čl. VI – CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

a) Aktuálny cenník za poskytovanie služieb je prílohou tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na tabuli pri vjazde na parkovisko. 

b) Platidlá, ktorými je možné platiť v automatickej platobnej stanici: 0,10  €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €

Čl. VII – PREVÁDZKOVATEĽ

Milan BROJO. Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 32 902 417, IČ DPH: SK102 051 0447, e-mail: brojo@brojo.sk, www.brojo.sk

Čl. VIII – KONTAKTY

Kontakt pri poruche parkovacieho systému a strate parkovacej karty:

+421 918 482 686